Saako työnantaja kysyä ikää?

Saako työnantaja kysyä ikää?

Tasa-arvovaltuutettu on lausunnossaan todennut, että vanhemmuuteen tai perheenhuoltovelvollisuuteen liittyvien seikkojen, kuten esimerkiksi perhesuhteiden tai siviilisäädyn, kysyminen työhönoton yhteydessä on tasa-arvolain vastaista.

Milloin työnantaja maksaa päivärahaa?

Kotimaan päivärahaa voidaan maksaa verovapaana työntekijälle, joka on yli kuuden tunnin työ- tai virkamatkalla yli 15 kilometrin päässä työpaikalta tai kotoaan. Päivärahat aiheuttavat päänvaivaa monesti niin yrittäjälle kuin työntekijällekin.

Voiko työnantaja pakottaa palkattomalle lomalle?

Palkattomasta vapaasta sopiminen on aina vapaaehtoista, eikä työnantaja voi velvoittaa työntekijää siitä sopimaan. Palkattomasta vapaasta on hyvä sopia kirjallisesti. Sopimukseen perustuvan palkattoman vapaan ajalta ei yleensä ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Saako työnantaja ottaa yhteyttä sairauslomalla?

Pitääkö minun vastata? Sairauslomalla olevan työntekijän tervehtymistä ja työkyvyn palautumista ei saa vaarantaa. Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää työtapaamiseen, eikä työntekijän tarvitse vastata työpuhelimeen. Esimiehen soittopyyntöön tai tekstiviestiin on kuitenkin hyvä vastata kohtuullisessa ajassa.

Pitääkö olla Työnantajarekisterissä?

Pitääkö minun ilmoittaa yritykseni työnantajarekisteriin? Säännöllisesti palkkoja maksavan työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon ylläpitämään työnantajarekisteriin ja maksettava työnantajasuoritukset säännöllisesti. Ilmoita yrityksesi rekisteriin, jos sillä on vakituisia työntekijöitä kaksi tai useampi.

Voiko työnantaja määrätä työkiertoon?

Mikäli työsopimuksessasi on sovittu tarkasti työntekopaikasta, työnantaja voi muuttaa sitä yksipuolisesti vain, jos olemassa on irtisanomisperuste. Työnkierto on hieno mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omaa ammattitaitoaan. Uusien haasteiden ja työtapojen voidaan nähdä antavan työkaluja työssäjaksamiseen.

Miksi Työsopimuslaki on säädetty?

Työsopimuslaki on säädetty suojaamaan sekä työntekijän että työnantajan oikeuksia. Olemme listanneet tähän artikkeliin muutaman tärkeän asian työsopimuslaista, jotka työnantajan kannattaa pitää mielessä.

Voiko työnantaja pakottaa pitämään lomat?

Työnantaja voi työntekijää kuultuaan ja vuosilomalain mukaista ilmoitusmenettelyä noudattaen määrätä pitämään päättyneen vuosilomakauden vuosilomat irtisanomisaikana. Kesälomaa tämä koskee siltä osin, kun irtisanomisaika osuu lomakaudelle (2.5. –30.9.)

Mitä tarkoittaa työnantajajärjestöt?

Työnantajajärjestö on työnantajien yhteenliittymä, jossa työnantajat ovat organisoituneet samoin kuten työntekijät ammattiliitossa. Työnantajajärjestön rooli vaihtelee maittain riippuen maan talousjärjestelmästä.

Mikä on työnantajaliitto?

työnantaja (se, joka antaa työtä) työnantajaliitto (työnantajien jonkin ammattialan organisaatio) ammatti (esimerkiksi siivooja, opettaja, myyjä ovat ammatteja) työehtosopimus, TES (ammattiliitot ja työnantajaliitot päättävät eri ammattien palkasta, työajasta jne.)

Mikä on Työnantajakeskusjärjestö?

Työnantajakeskusjärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Valtion työmarkkinalaitos VTML, KT Kuntatyönantajat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Voiko työnantaja olla noudattamatta TESsiä?

Vastaukset. On täysin laillista että työehtosopimusta ei ole. Sen sijaan jos työehtosopimus alalla on ja se on joko yleissitova tai työnantaja on työnantajaliitossa, on sopimusta tällöin pakko noudattaa. Jos TESsiä ei ole, ainoastaan lait ja työsopimus on mitä noudatetaan.

Milloin Palkkakuitti pitää tulla?

Työnantajan pitää antaa palkkalaskelma aina palkanmaksun yhteydessä. Jos työnantaja ei pyynnöstä huolimatta näin toimi, on tämä rangaistavaa. Palkkalaskelma voidaan antaa paperilla tai sähköisessä muodossa. Laskelmassa on ilmoitettava palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.